Handelsvilkår

MO-Engros.dk drives af:

MJ Handel ApS
Svejsegangen 6A
2690 Karlslunde
Tlf.: 23 81 88 84
Mail: info@mo-engros.dk
CVR nr: 41 33 85 20

Tilbud og ordrebekræftelse
Sælgers tilbud er kun gældende i 7 dage beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist, bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en underleverandørs side.

Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet.

Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

Priser og leveringssted
Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse. Alle priser på www.mo-engros.dk er vist ekskl. moms.
Der tages forbehold for pris og trykfejl.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.  

Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen. 

Fragt, forsikringer mm.
De i tilbuddet anførte priser er eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

Betaling
Sælgers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. Forudbetalling kræves i visse tilfælde.

Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse
Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

Udlån af inventar: Alt inventar stillet til rådighed af MJ Handel ApS må kun benyttes til varer købt af Virksomheden. Inventar er til låns og er Virksomhedens ejendom. Køber skal straks give MJ Handel ApS besked, hvis køber ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, frivillig likvidation eller sælger forretning hvor inventar er opstillet. Ved misligholdelse kan udlånt inventar faktureres køber til kostpris.

Retur af sæsonvarer: Ødelagte, defekte og prismærkede varer tages ikke retur eller krediteres.

Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

Annullering, fortrydelse og reklamation
Efter Sælger har afsendt varer til Køber, har Køber ikke ret til at fortryde eller annullere ordren, med mindre det aftales direkte med sælger. I dette tilfælde skal returfragt betales af køber selv.
Reklamationer og mangler skal meddeles sælger senest 7 dage efter modtagelsen. Herefter ophøre ethvert krav om erstatning til sælger.

Køber bør straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.
Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer,  at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne, og senest efter 7 dage fra modtagelsen. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.  
Undlader Køber, at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

Ansvarsbegrænsninger
Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

Produktansvar
Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.
Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de nævnte omstændigheder.

Afgørelse af tvister
Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.


Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 27.06.2022

© 2024 MJ Handel ApS. All Rights Reserved